Imprint/Contact

Imprint/Contact

Address:
Boerse Stuttgart cats GmbH
Börsenstraße 4
70174 Stuttgart
Germany

Phone: +49 (0) 711 222985 250
Fax: +49 711 222985 91250
eMail:  bscats-info@boerse-stuttgart.de

Management board:
Michael Görgens
Dierk Schaffer

Domicile:
Stuttgart

Commercial Register:
Amtsgericht Stuttgart HRB Nr. 748241

Sales Tax identification Number:
DE295904184

Regulating Authority:
Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Strasse 108
53117 Bonn, Germany

Marie-Curie-Str. 24-28
60439 Frankfurt am Main

Internet:
https://www.bafin.de

LEI-Code:
529900TW3YXY9C6T1G09

ESMA Register:
https://registers.esma.europa.eu

Responsible for content:
Bernd Stockmann
c/o Boerse Stuttgart cats GmbH
Börsenstr. 4
70174 Stuttgart 

Disclosure Report

Complaint Management