Imprint/Contact

Imprint/Contact

Address:
Boerse Stuttgart cats GmbH
Börsenstraße 4
70174 Stuttgart
Germany

Phone: +49 (0) 711 222985 250
Fax: +49 711 222985 91250
eMail:  bscats-info@boerse-stuttgart.de

Management board:
Michael Görgens
Dierk Schaffer

Domicile:
Stuttgart

Commercial Register:
Amtsgericht Stuttgart HRB Nr. 748241

Sales Tax identification Number:
DE295904184

Regulating Authority:
Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Strasse 108
53117 Bonn, Germany
Internet: www.bafin.de

ESMA Register: https://registers.esma.europa.eu/publication/details?core=esma_registers_upreg&docld=ae16819

LEI-Code: 529900TW3YXY9C6T1G09

 

Disclosure Report

Complaint Management