Imprint/Contact

Imprint/Contact

Address:
Boerse Stuttgart cats GmbH
Börsenstraße 4
70174 Stuttgart
Germany

Phone: +49 (0) 711 222985 250
Fax: +49 711 222985 91250
eMail:  bscats-info[at]boerse-stuttgart.de

Management board:
Michael Jaeggi
Michael Goergens

Domicile:
Stuttgart

Commercial Register:
Amtsgericht Stuttgart HRB Nr. 748241

Sales Tax identification Number:
DE295904184

Regulating Authority:
Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin)
Graurheindorfer Strasse 108
53117 Bonn, Germany
Internet: www.bafin.de

 

Remuneration Report

Complaint Management