Imprint/Contact

Imprint/Contact

Adresse:
Boerse Stuttgart cats GmbH
Börsenstraße 4
70174 Stuttgart
Germany

Téléphone: +49 (0) 711 222985 250
Fax: +49 711 222985-222
Email: bscats-info@boerse-stuttgart.de 

Management board:
Michael Görgens
Dierk Schaffer

Register court:
Amtsgericht Stuttgart HRB Nr. 748241

Autorité de surveillance:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn

Marie-Curie-Str. 24-28
60439 Frankfurt am Main

Internet:
https://www.bafin.de

LEI-Code:
529900TW3YXY9C6T1G09

ESMA Register:
https://registers.esma.europa.eu

Responsable du contenu:
Bernd Stockmann
c/o Boerse Stuttgart cats GmbH
Börsenstr. 4
70174 Stuttgart

Rapport de divulgation

Complaint Management