Imprint/Contact

Imprint/Contact

Adresse:
Boerse Stuttgart cats GmbH
Börsenstraße 4
70174 Stuttgart
Germany

Téléphone: +49 (0) 711 222985 250
Fax: +49 711 222985-222
Email: bscats-info@boerse-stuttgart.de 

Management board:
Michael Görgens
Dierk Schaffer

Register court:
Amtsgericht Stuttgart HRB Nr. 748241

Autorité de surveillance:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Internet: www.bafin.de

ESMA Register: https://registers.esma.europa/publication/details?core=esma_registers_upreg&docld=ae16819

LEI-Code: 529900TW3YXY9C6T1G09

 

Rapport de divulgation

Complaint Management